PAKETRESOR

Paketreselagen bygger på ett EG-direktiv och huvudsyftet är att säkerställa en miniminivå för konsumentskydd vid paketresor.
Paketreselagen gäller vid marknadsföring och försäljning av paketresor. Vad som avses med paketresor definieras i lagen.
Även om huvudsyftet är att skydda konsumenter gäller den för alla resenärer oavsett om de är konsumenter eller näringsidkare. Lagen är dock endast tvingande till förmån för konsumenter.

I lagen finns det regler om:

  • *Information till resenären
  • *Överlåtelse av resa
  • *Ändringar i avtalsvillkoren
  • *Resenärens rättigheter vid fel i den avtalade tjänsten 

Paketreselagen 2§ uppställer ett antal förutsättningar för att vissa tjänster skall betraktas som en paketresa:
En paketresa är ”ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som:
1. består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en s.k. turisttjänst,
2. varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt
3. säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.”

För mer information läs "villkor för paketresor".